Volume 8, Issue 1

March 2002
(4) Neuroradiology - Original Article, (1) Head and Neck Radiology - Original Article, (1) Head and Neck Radiology - Case Report 2016, (5) Abdominal Radiology - Case Report, (1) Musculoskeletal Radiology - Original Article 2016, (4) Cardiovascular Radiology - Original Article, (1) Pediatric Radiology - Original Article, (2) Neuroradiology - Review, (2) Neuroradiology - Case Report 2016, (2) Thoracic Radiology - Original Article 2016, (1) Abdominal Radiology - Original Article, (3) Musculoskeletal Radiology - Case Report 2016, (1) Interventional Radiology - Original Article, (1) Interventional Radiology - Case Report 2016, (1) Cardiovascular Radiology - Case Report 2016, (2) Pediatric Radiology - Case Report, (1) Interventional Radiology - Review

Cover

Cover Page


Neuroradiology - Original Article

Epidermoid tümörün görüntülenmesinde ve araknoid kistten ayırıcı tanısında CISS MRG sekansının rolü
 • Sevim Yıldız
 • Abit Kaya
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 3-9
Akut subaraknoid kanamada farklı MRG sekanslarının BT ile karşılaştırılarak etkinliğinin saptanması
 • Oğuzhan Oğuz
 • Işıl Saatci
 • Kader Karlı Oğuz
 • Saruhan Çekirge
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 10-18
Kistik ya da nekrotik intrakranyal kitlelerin FLAIR ve difüzyon-ağırlıklı EPI MRG ile karakterizasyonu
 • Bahattin Hakyemez
 • Müfit Parlak
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 19-26
Hiperprolaktinemide MRG
 • Serra Sencer
 • Arzu Poyanlı
 • Hakkı Kahraman
 • Ömer Özdemir
 • Müge Çerkeş
 • Özenç Minareci
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 27-30

Neuroradiology - Review

İskemik olmayan lezyonlarda difüzyon ağırlıklı MR görüntüleme
 • Mehmet Tekşam
 • Sean O. Casey
 • Eduard Michel
 • Charles L. Truwit
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 31-37
Kranyovertebral bölge ve servikal vertebra anomalileri
 • Altan Yıldız
 • F. Demir Apaydın
 • Caner Özer
 • Hulusi Eğilmez
 • Meltem Nass Duce
 • Orhan Yalçınoğlu
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 38-42

Neuroradiology - Case Report 2016

Sakral osteoid osteom
 • Mustafa Şirvancı
 • Abdullah Göğüş
 • Cihan Duran
 • Kenan Tişkaya
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 43-46
Kısmi sakrum agenezisi: konvansiyonel radyografi ve üç boyutlu BT bulguları
 • Ahmet Sığırcı
 • Metin Doğan
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 47-49

Head and Neck Radiology - Original Article

BT dakriyosistografi: lakrimal drenaj sistemi tıkanıklıklarının tanı, tedavi planlaması ve postoperatif kontrolündeki yeri
 • Nihan Erdoğan
 • Aysun Erdoğan
 • Mirace Yasemin Karadeniz
 • M. Alp Karademir
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 50-53

Head and Neck Radiology - Case Report 2016

Ailesel olmayan bilateral glomus jugulare ve bilateral glomus karotikum olgusu
 • Belgin Karan
 • Tanzer Sancak
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 54-56

Thoracic Radiology - Original Article 2016

Pulmoner emboli tanısında spiral BT
 • Ali Ahmetoğlu
 • Figen Başaran Demirkazık
 • Münci Oran
 • Aytekin Oto
 • Pınar Ö. Kıratlı
 • Toros Selçuk
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 57-62
Torasik vasküler patolojilerde kontrastlı üç boyutlu MR anjiyografi
 • Yahya Paksoy
 • Kemal Ödev
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 63-70

Abdominal Radiology - Original Article

Mesane tümörlerinin değerlendirilmesinde sanal sistoskopi
 • Çisel Yazgan
 • Suat Fitoz
 • Çetin Atasoy
 • Kadir Türkölmez
 • Cemil Yağcı
 • Serdar Akyar
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 71-75

Abdominal Radiology - Case Report

Bilobe safra kesesi
 • Cemil Gürses
 • Abit Kaya
 • Ali Yağcı
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 76-78
İyatrojenik duodenal perforasyonun BT bulguları
 • Meltem Çetin
 • Gülgün Demirpolat
 • Halil Bozkaya
 • Nevra Elmas
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 79-81
Renal replasman lipomatozisi: US ve BT bulguları
 • Işıl Tunçbilek
 • Dilek Ünlübay
 • Mahmut Kacar
 • Pınar Bilaloğlu
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 82-84
Multisentrik üroepitelyal tümör: BT ve MRG bulguları
 • Hatice Lakadamyalı
 • Deniz Akata
 • Bülent Akdoğan
 • Okan Akhan
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 85-89
İntestinal leyomyosarkomatozis: US ve BT bulguları
 • Ahmet Öztürk
 • Murat Danacı
 • Ahmet Bayrak
 • Ümit Belet
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 90-92

Musculoskeletal Radiology - Original Article 2016

Medial patellar plika sendromu
 • Gürkan Ege
 • Haluk Akman
 • Ekrem Ertem
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 93-96

Musculoskeletal Radiology - Case Report 2016

Bilateral aşil tendon ksantoması: ailesel hiperkolesterolemili bir hastada US ve MRG bulguları
 • Erol Akgül
 • Derya Şire
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 97-100
Hepatik, ekstrahepatik yumuflak doku ve kemik tutulumu gösteren kist hidatik olgusu
 • Eşref Kızılkaya
 • Emir Şilit
 • C. Çınar Başekim
 • A. Fevzi Karslı
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 101-104
Akut lenfoblastik lösemili olguda kemoterapi ve steroid tedavisine sekonder multifokal osteonekroz
 • Ahmet Mesrur Halefoğlu
 • Ender Uysal
 • Muhammed Acar
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 108-110

Interventional Radiology - Original Article

Renal fibromusküler displazilerde endovasküler tedavi
 • Mustafa Parıldar
 • İsmail Oran
 • Ahmet Memiş
 • Suha Süreyya Özbek
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 111-115

Interventional Radiology - Review

Girişimsel radyolojide antibiyotik profilaksisi
 • Arzu Poyanlı
 • İzzet Rozanes
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 116-121

Interventional Radiology - Case Report 2016

Adventisyel kistik hastalık: radyolojik tanı, cerrahi ve perkütan tedavi
 • Sergin Akpek
 • Erhan T. Ilgıt
 • Hasan Yerli
 • Koray Kılıç
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 122-125

Cardiovascular Radiology - Original Article

Abdominal aort anevrizmalarında konvansiyonel kontrastlı BT sonuçlarının ameliyat bulguları ile karşılaştırılması
 • Hakan Posacıoğlu
 • Fatih İslamoğlu
 • Anıl Ziya Apaydın
 • Tanzer Çalkavur
 • Tahir Yağdı
 • İsmail Oran
 • Ahmet Memiş
 • Suat Büket
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 126-131
Pulmoner BT anjiyografiyi takiben uygulanan indirekt BT venografinin alt ekstremite derin ven trombozisi tanısındaki yeri: US ile karşılaştırma
 • Çetin Atasoy
 • Suat Fitoz
 • Pelin S. Öztekin
 • Serdar Akyar
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 132-137
Tromboembolik hastalıkta alt ekstremite derin ven trombozunun indirekt BT venografi ve Doppler US ile değerlendirilmesi
 • Ahmet Öztürk
 • Çetin Çelenk
 • Ümit Belet
 • Veysel Polat
 • Hüseyin Akan
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 139-144
Renal fonksiyonları bozuk hastalarda rutin anjiyografik ve girişimsel anjiyografik işlemler sırasında kontrast madde olarak gadolinyum kullanımı
 • Tanzer Sancak
 • Sadık Bilgiç
 • Umman Sanlıdilek
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 145-147

Cardiovascular Radiology - Case Report 2016

Meckel divertikülü: karakteristik anjiyografi bulguları
 • Sadık Tamsel
 • Mustafa Parıldar
 • İsmail Oran
 • Ahmet Memiş
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 148-151

Pediatric Radiology - Original Article

Serebral palsili çocuklarda hipoksik iskemik ensefalopatide izlenen hasar formlarının MRG ile araştırılması
 • Nuri Erdoğan
 • Abdülhakim Coşkun
 • Ahmet Candan Durak
 • Sefer Kumandaş
 • Şerif Işın
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 152-156

Pediatric Radiology - Case Report

Ekstrakranyal nöroblastomlarm geç dönem epidural, kalvaryal ve orbital metastazları
 • Mustafa Harman
 • Özkan Ünal
 • Halil Arşları
 • Ümit İpeksoy
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 157-159
Diyaframın primer rabdomyosarkomu
 • Berna Oğuz
 • Mithat Haliloğlu
 • Mustafa N. Özmen
Diagn Interv Radiol 2002; 8: 160-162